Obchodní podmínky

obchodní společnosti

VinoDoc s.r.o.

se sídlem Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4

identifikační číslo: 019 91 426

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214164

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hnvino.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti VinoDoc s.r.o., se sídlem Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, identifikační číslo: 019 91 426, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214164 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou starší 18 let (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu obchodu HNvino.cz, který prodávající provozuje na základě smlouvy se společností Economia, a.s. (vlastník domény HNvino.cz) jako společný obchodní záměr pro zákazníky této společnosti i pro zcela nové zákazníky. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.hnvino.cz (dále jen „webová stránka prodávajícího“), a to prostřednictvím rozhraní této webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

2.1  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2  Při registraci na webové stránce prodávajícího a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1  objednávaném zboží (objednané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2  způsobu platby zboží, údaje o požadovaném způsobu dodání objednaného zboží a
3.4.3  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně/v přiměřené době po obdržení kompletní objednávky potvrdí uzavření smlouvy kupujícímu, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Přílohou Potvrzení je aktuální znění VOP.

3.6  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedené v objednávkovém formuláři.

3.8  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
4.1.2  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 260682562/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);
4.1.3  bezhotovostně platební kartou.

4.2  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4  V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do deseti (10) dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9  Podle § 25 zákona č. 112/2006 Sb., o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.  Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. c) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím; a od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil (§ 1837 písm. g) OZ). Pro uznání reklamace jakosti vína je dále potřeba, aby kupující uchovával zakoupené zboží po celou dobu v konstantní teplotě  8 -12 °C, konstantní vlhkosti, tmě, mimo vibrace a bez zásadních manipulací.

5.2  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí posledního kusu zboží nebo poslední části dodávky. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy lze využít formulář; jinak může kupující uplatnit své právo sdělením zaslaným na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@hnvino.cz nebo na adresu sídla prodávajícího Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4.

5.3  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží, které kupující obdržel, musí být kupujícím vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

7. Práva z vadného plnění

7.1  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

7.2.1  odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
7.2.2  je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a,
7.2.3  je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití. 
7.2.4  Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

  • Je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  • Věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy a

7.2.5  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3  Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.

7.4  Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce na jakost. Zárukou na jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující věc užívat.

7.5  Práva z odpovědnosti za vadné plnění uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího na elektronické adrese info@hnvino.cz, na adrese jeho provozovny U Továren 256/14, 102 00, Praha 10, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace; přičemž zájmem prodávajícího je, aby reklamace včetně odstranění vady byla vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

7.6  Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Kupující má právo na přiměřenou slevu v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad. 

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

8.2  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3  Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@hnvino.cz; případně prostřednictvím podání, doručeného na adresu sídla firmy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, případně na adresu uvedenou na doručeném podání.

8.4  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Případně Platforma pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.7 Prodávající poskytuje kupujícímu přístup k hodnocení zboží, které nabízí (spotřebitelská recenze). Pokud kupující tento přístup využije a hodnocení zboží provede, prodávající následně ověří, zda kupující zboží skutečně zakoupil; v takovém případě zveřejněnou spotřebitelskou recenzi označí jako ověřenou. Pokud kupující ohodnotí zboží, přesto, že ho nenakoupil, bude jeho recenze označena jako neověřená.

 

9. Zpracování osobních údajů 

9.1  Podmínky pro zpracování osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou nebo pověřeným zaměstnancem právnické osoby (dále jen Kupující), se řídí Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen GDPR) a zvláštními právními předpisy.

9.2  Kupující bere na vědomí, že nedílnou součástí obecných podmínek pro zpracování osobních údajů je informace o jejich zpracování vydaná dle čl. 12 a 13 GDPR, která je dostupná zde.

9.3  Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující si je vědom své povinnosti své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.4  Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány po dobu nezbytnou pro naplnění účelu uvedeného v bodě 9.3  Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.5  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě toho mohou být s vědomím kupujícího osobní údaje předávány přepravním partnerům, pokud kupujícímu doručují jeho objednávku; partnerům provozujícím platební systémy nebo zajišťujícím prodej na splátky, pokud kupující zvolí tento typ placení.

9.6  Nezvolí-li kupující jinou možnost, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zpracovávat kontaktní osobní údaje kupujícího i pro účely marketingu (účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu). Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má kupující právo v souladu s čl. 21 GDPR vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud kupující vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

9.7  Kupující bere na vědomí, že prodávající je zapojen do programu „Ověřeno zákazníky“, jehož provozovatelem je společnost Heureka Shopping s.r.o. - provozovatel portálu Heureka.cz. V rámci tohoto programu se prostřednictvím e-mailových dotazníků zjišťuje spokojenost kupujícího s nákupem. Dotazník je provozovateli portálu, který je v postavení zpracovatele dle GDPR, zasílán při každém nákupu, pokud kupující jeho zasílání neodmítne ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí prodávající na základě svého oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem. Pro naplnění účelu zpracování je zpracovateli předávána informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresa kupujícího. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího mu dotazník nebude dále zasílán.

9.8  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o podmínkách jejich zpracování.

9.9  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může uplatnit v souladu s GDPR svá práva – blíže viz Informace o zpracování osobních údajů.

 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1  Kupující bere na vědomí, že prodávající mu v případě jeho zájmu bude v souladu s § 7 odst. 2 a 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti zasílat sdělení obchodního charakteru se záměrem nabídnout mu jako svému zákazníkovi své další zboží a služby. To vše do té doby, pokud využití této nabídky neodmítne na elektronickou adresu info@hnvino.cz.

10.2 Kupující bere na vědomí, že prodávající používá cookies (textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky), který využívá jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou stránky prodávajícího využívány a dále pro účely marketingu.

10.3  V případě marketingu kupující svým potvrzením (kliknutím) souhlasí s ukládáním cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání cookies pro účely marketingu prodávajícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat prostřednictvím elektronické adresy info@hnvino.cz.

 

11. Ochrana autorských práv

11.1  Texty, fotografie a grafické prvky uvedené na webové stránce www.hnvino.cz jsou chráněny autorským právem. Není-li s kupujícím smluveno písemně jinak, může k jejich oprávněnému užití dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího dovoleno jejich užití rozmnožováním (kopírováním) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití rozšiřováním, půjčováním, vystavování či sdělováním veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

 

12. Doručování 

12.1  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

13.2  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4  Kontaktní údaje prodávajícího:

  1. adresa pro doručování: U Továren 256/14, Hostivař, 102 00 Praha 10,
  2. adresa elektronické pošty: info@hnvino.cz, telefon: 296 365 786.

 

V Praze dne 28. 11. 2022.